Bảo hiểm tai nạn dành cho Lái xe và Người ngồi trên xe

Bảo hiểm tai nạn dành cho Lái xe và Người ngồi trên xe

Đối tượng bảo hiểm

  • Con người

Người được bảo hiểm

  • Lái xe và những người khác được chở trên xe môtô

Phạm vi bảo hiểm

  • Thiệt hại thân thể đối với người được bảo hiểm do tại nạn trong khi: Xe đang hoạt động; đang lên xuống xe, qua phà, qua đò, qua cầu.
Bảo hiểm Bắt buộc TNDS Xe máy

Bảo hiểm Bắt buộc TNDS Xe máy

Đối tượng bảo hiểm

  • Trách nhiệm dân sự của chủ xe máy

Người được bảo hiểm

  • Chủ xe máy  tham gia giao thông trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
  • Các tổ chức, cá nhận khác có liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe máy.