ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC BẢO HIỂM

  • Phần vật chất ô tô

BỒI THƯỜNG TỔN THẤT BỘ PHẬN

  • Hãng bảo hiểm chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thực tế hợp lý để sửa chữa, thay thế (trường hợp không thể sửa chữa được) bộ phận hoặc trả tiền cho Chủ xe để bù đắp tổn thất thuộc phạm vi bảo hiểm trên cơ sở xác định được chi phí hợp lý để sửa chữa, khắc phục tổn thất có thể phải trả sau khi áp dụng mức miễn cưỡng, giảm trừ (nếu có).

BỒI THƯỜNG TỔN THẤT TOÀN BỘ 

  • Hãng bảo hiểm bồi thường tổn thất toàn bộ trong trường hợp xe bị thiệt hại trên 75% giá thị trường của xe; hoặc chi phí sửa chữa thiệt hại bằng hoặc trên 75% giá thị trường của xe tại thời điểm xảy ra tổn thất.
  • Hãng bảo hiểm có trách nhiệm giải quyết bồi thường xe bị mất trộm, bị cướp khi có kết luận của cơ quan công an hoặc đình chỉ điều tra/khởi tố hình sự liên quan đến mất trộm, bị cướp của chính xe đó.
  • Số tiền bồi thường tổn thất toàn bộ bằng giá thị trường của xe ngay trước khi xảy ra tổn thất và không vượt quá số tiền bảo hiểm ghi trên Giấy chứng nhận bảo hiểm hoặc Hợp đồng bảo hiểm.
  • Mức bồi thường tối đa lên đến 100% giá trị xe tham gia
  • Nhiều lựa chọn quyền lợi mở rộng
  • Giúp bạn yên tâm trên mọi nẻo đường