Bảo hiểm tai nạn con người

 Bảo hiểm tai nạn con người

Phạm vi bảo hiểm

Với bảo hiểm tai nạn của Inon, khách hàng sẽ được bảo hiểm bất cứ nới đâu và bất cứ khi nào:

 • Bảo hiểm khi bị tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày
 • Bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông
 • Bảo hiểm khi bị tại nạn khi đang làm việc
Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao

Bảo hiểm tai nạn con người mức trách nhiệm cao

Phạm vi bảo hiểm

Với bảo hiểm tai nạn của Inon, khách hàng sẽ được bảo hiểm bất cứ nới đâu và bất cứ khi nào:

 • Bảo hiểm khi bị tai nạn trong sinh hoạt hằng ngày
 • Bảo hiểm khi bị tai nạn giao thông
 • Bảo hiểm khi bị tại nạn khi đang làm việc
Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo

Bảo hiểm bảng hiệu đèn quảng cáo

Phạm vi bảo hiểm

Thiệt hại của bảng hiệu do:

 • bất cứ nguyên nhân ngẫu nhiên tác động từ bên ngoài nào;
 • cháy, sét đánh, nổ từ bên ngoài hoặc trộm cướp.

Trách nhiệm đối với bên thứ ba phát sinh từ thiệt hại, khiếm khuyết của bảng hiệu bao gồm:

 • Thương tật thân thể bất ngờ của bất kỳ người nào.
 • Thiệt hại trực tiếp bất ngờ đối với tài sản.
Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Bảo hiểm toàn diện nhà tư nhân

Đối tượng bảo hiểm

 • Tiền đúc, giấy bạc, tiền giấy ngân hàng, séc, séc chuyển khoản, hối phiếu, lệnh chuyển tiền, các hoá đơn, chứng từ mà thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.
Bảo hiểm tiền

Bảo hiểm tiền

Đối tượng bảo hiểm

 • Tiền đúc, giấy bạc, tiền giấy ngân hàng, séc, séc chuyển khoản, hối phiếu, lệnh chuyển tiền, các hoá đơn, chứng từ mà thuộc sở hữu của Người được bảo hiểm.
Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt

Bảo hiểm hỏa hoạn và các rủi ro đặc biệt là loại hình bảo hiểm định danh,  bồi thường cho những thiệt hại vật chất ngẫu nhiên, bất ngờ, không lường trước được gây ra bởi rủi ro cháy, nổ và các rủi ro được nêu rõ trong Quy tắc bảo hiểm.

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Bảo hiểm cháy nổ bắt buộc

Khách hàng

 • Cơ quan, tổ chức và cá nhân có cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ quy định tại Phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31 tháng 7 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy và chữa cháy và văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có).